ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားရေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားရေသာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းအားလံုး ဖြင့္လွစ္ ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ေက်ာင္းေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း လည္း သိရသည္။
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေဒသ အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္း၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၄၂၄ ေက်ာင္းကို ပိတ္ထားခဲ႔ရသည္။
 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ ပိတ္ထားရသည့္ ေက်ာင္း ၁၈၃ ေက်ာင္းအနက္ ၄၁ ေက်ာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ ပိတ္ထားရသည့္ ေက်ာင္း ၂၂၁ ေက်ာင္းအနက္ ၇၅ ေက်ာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ရေသ႔ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ပိတ္ထားရသည့္ ေက်ာင္း ၂၀ အနက္ ၁၀ ေက်ာင္းကို လည္းေကာင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ႔ သျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ျပန္လည္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ရေသ႔ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ ပိတ္ထားရသည့္ ေက်ာင္း ၄၂၄ ေက်ာင္း ရွိသည့္ အနက္ ၁၂၆ ေက်ာင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ႔သျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂၉၈ ေက်ာင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment