ေမာင္းဆီ(ေရနံ) ယုိဖိတ္မႈေလ်ာ္ေၾကး အာမခံသက္ေသခံ လက္မွတ္ မတင္ျပႏိုင္သည့္ ေရယာဥ္မ်ား ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျငင္းပယ္ ခံရမည္

သေဘၤာမ်ားမွ ေမာင္းဆီ (ေလာင္စာဆီ) ယိုဖိတ္မႈေၾကာင့္ ညစ္ညမ္း ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ တရားမေၾကာင္းအရ ေပးေလ်ာ္ရန္ တာ၀န္ရွိမႈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ၂၀၀၁ ကိုလက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးပါက ေမာင္းဆီ(ေရနံ) ယုိဖိတ္မႈေလ်ာ္ေၾကး အာမခံသက္ေသခံ လက္မွတ္ မတင္ျပႏိုင္သည့္ ေရယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႕ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ၿငင္းပယ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ သေဘၤာမ်ားမွ ေမာင္းဆီ (ေလာင္စာဆီ) ယိုဖိတ္မႈေၾကာင့္ ညစ္ညမ္း ပ်က္စီးျခင္း အတြက္ တရားမေၾကာင္းအရ ေပးေလ်ာ္ရန္ တာ၀န္ရွိမႈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ၂၀၀၁ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါ ကြန္ဗန္းရွင္း အရ GT 1000 အထက္ရွိ ေရယာဥ္မ်ား ၏ ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ေမာင္းဆီ(ေရနံ) ယုိဖိတ္မႈ ေလ်ာ္ေၾကး အာမခံ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ထားရွိထားေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ကို ေရယာဥ္အား မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ခံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသခံ လက္မွတ္တင္ျပ ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထား ေသာ ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ အာမခံသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ထို႕အတူ ေမာင္းဆီယိုဖိတ္မႈေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္ စတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေန႔မွစ၍ သုံးႏွစ္အတြင္း ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္း ခံႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေရပုိင္နက္အတြင္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား အတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ကုစားရန္ က်င့္သုံးႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လုံေလာက္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ား သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိမႈ ျပႆနာမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံး လုုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ တစ္ေျပးညီ ခ်မွတ္ႏုိင္မည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၌ သေဘၤာမ်ားမွ ေမာင္းဆီ(ေရနံ)ယိုဖိတ္မႈ ျဖစ္ပြားပါက ေရထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာ သူမ်ား၊ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရရွိရန္ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိႏုိင္ျခင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ သုိ႔လည္း စာခ်ဳပ္အရ ေပၚေပါက္လာသည့္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံ မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သေဘၤာ ေမာင္းဆီမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ယုိဖိတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း ဤကြန္ဗင္းရွင္းအရ လုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 
ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၌ သေဘၤာမ်ားမွ ဆီမ်ားထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ထြက္ ျခင္း၊ ယိုဖိတ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆီညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ရရွိရန္ႏွင့္ ေရထုပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment