၂၀၁၇-၁၈ ပညာသစ္ႏွစ္အတြက္ A.G.T.I ပထမႏွစ္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ မ်ား ေခၚယူေန

အစုိးရ နည္းပညာေကာလိပ္ ၂၅ ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ A.G.T.I ပထမႏွစ္ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ေခၚယူေနေၾကာင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္း သေဘာႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရမည့္အျပင္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ သူျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္႐ံု၊ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
 
တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ သခ်ၤာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ဘာသာတြဲမ်ား ပါ၀င္ော မည္သည့္ ဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ၤာ စုစုေပါင္း ရမွတ္အေပၚ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ အစုိးရ နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကုိလည္ စိစစ္ လက္ခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
သင္တန္းကာလအေနျဖင့္ သံုးႏွစ္တက္ေရာက္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီး ဆံုးပါက ဒီပလုိမာေအာင္ လက္မွတ္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ကာ A.G.T.I သံုးႏွစ္သင္တန္းတြင္ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါက နည္းပညာ တကၠသုိလ္မ်ား၏ တတိယႏွစ္ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလုိသည့္ အစုိးရ နည္းပညာ ေကာလိပ္၊ အစုိးရ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံမ်ား၌ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ကာ မိမိတုိ႔ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment