အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားသည့္အခ်ိန္တြင္ လည္ပတ္ခြင့္ရသည့္ စက္႐ုံမ်ားမွ အရက္ျပင္း ေစ်းႏႈန္း ႏွစ္ဆတင္ေရာင္းခ်ေနဟုဆို

အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ လည္ပတ္ခြင့္ရသည့္ စက္႐ုံမ်ားမွ အရက္ျပင္း (OP) ေစ်းႏႈန္း ႏွစ္ဆတင္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ား ႐ွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးသိန္းဝင္းကေျပာသည္။
 
အဆိုပါကိစၥပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ၾကီးမွဴးက်င္းပသည့္ “ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၇)” ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။
 
လက္႐ွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရးဆိုးစြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းမ်ား ထုတ္လိုက္သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္ေန သည့္ စက္႐ုံမ်ားသည္ ေခတ္မီ ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္ ေခတ္မီ့စနစ္ မ႐ွိသည့္အတြက္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းမ်ား ႐ွိေနေၾကာင္းဆိုသည္။ လက္႐ွိ လည္ပတ္ခြင့္ရသည့္ စက္႐ုံအခ်ိဳ႕သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဥပေဒထြက္႐ွိၿပီး ၂-၃ ႏွစ္ကာလ တည္ထားသည့္အတြက္ ေခတ္မီေရဆိုး သန္႔စင္သည့္ စနစ္ပါမွသာ တည္ေဆာက္ခြင့္ ႐ွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လည္ပတ္ခြင့္ ရေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသို႔ လည္ပတ္ခြင့္ရသည့္ စက္႐ုံမ်ားအခ်ိဳ႕သည္ အရက္ျပင္း(OP)အား ေစ်းတင္ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
 
ဦးသိန္းဝင္းက”အခုစက္ရုံေတြ အမ်ားစု ပိတ္လိုက္ရတယ္။ ပိတ္လိုက္တ့ဲ အတြက္လည္ရတ့ဲ ၄-၅ ရုံက ၀ိသမ ေလာဘနဲ႕ေစ်းႏႈန္း ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္ျပီး တင္ေရာင္းေနတယ္ဆိုတာ ဒါလည္း အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျမင့္ျပီး တင္ေရာင္းတ့ဲအတြက္ ဘာျဖစ္သလဲဆိုရင္ အိုပီစက္ရုံေတြက ထြက္တ့ဲ အရက္ျပင္းေတြကို တစ္ဆင့္ ပုလင္းသြင္း aရာင္းခ်တ့ဲ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ရပ္သြားပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လို႔ ရပ္သြားတယ္။ ရပ္သြားတ့ဲ အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာဆိုးက်ိဳး ျဖစ္လာ သလဲဆိုရင္ အရက္ပုန္းေတြ ထြက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလြယ္၀ယ္ယူ ရရွိေနတ့ဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး လမ္းဘက္ ကိုသာ လူေတြထြက္ျပီး ေျပာင္းလဲ သုံးစြဲမယ္ဆိုရင္ အမ်ားၾကီး ဆိုးက်ိဳးနဲ႔ ထပ္ျပီးရင္ဆိုင္ရမယ့္ အေနအထားကို ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာသည္။
 
၎က ဆက္လက္ၿပီး အစိုးရ၏ စက္မႈဌာနပိုင္ စက္မႈလုပ္ငန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၁၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ ေရဆိုးစနစ္ကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားသည္႔ စက္ရုံ ၁၀ ရုံပဲရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၁၀ ရုံထဲမွ သာေပါင္း စကၠဴရုံက တည္ထားတာသည္ စံနမူနာယူေလာက္သည့္ စက္ရုံလို႔ ေျပာဆိုသြားသည္ကို သိရေၾကာင္း ဦးသိန္းဝင္းက ”အ့ဲဒီစက္ရုံရဲ႕ ေရဆိုးစနစ္ ထုတ္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိျပ႒ာန္းထားတ့ဲ ေဘာင္အတြင္းကို မ၀င္ေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ကေန မလုပ္ႏုိင္ေသးတ့ဲ အဆင့္ကို ပုဂၢလိကအဆင့္ကေန ခ်က္ခ်င္း ေနခ်င္းညခ်င္း တည္ ေဆာက္ျပီး ဒီစနစ္ထဲကို ေဘာင္မ၀င္တ့ဲ စက္ရုံေတြကို အကုန္ပိတ္သိမ္း ပါလို႔ ေျပာျခင္းသည္ လည္ပတ္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြကို မျမင္လို မေတြ႕လို မရွိေစလိုဘူးလို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သုံးသပ္မိပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။
 
အဆိုပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ က႑ သံုးရပ္ -- ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိ စြန္႔ပစ္ေရဆိုး မ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ေနမႈမ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၏ ေဘးထြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ အခက္အခဲမ်ား ဟူျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔က အစိုးရက႑ အပိုင္း၊ JICA, စိမ္းလန္း အမိေျမ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ ပံုရိပ္မ်ားအဖြဲ႕ တို႔က လက္ရွိ ဘသာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ေနမႈမ်ား အေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတိီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယမကာထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းတို႔က ေဘးထြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ အခက္အခဲမ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသူ အားလံုးအေနျဖင့္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ေနရတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနဟာ ျပည္သူလုထု အတြက္ေရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ပါ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေန တယ္ ဆိုတာ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း လက္ခံၾကေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ လက္မႈအသင္းခ်ဴပ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ ထားတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
တစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (ISO 14000 စသည္ျဖင့္) လိုက္နာမႈ အေျခအေန၊ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္း စသည္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အညီ ျပည့္စံုမွ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကို တင္ပို႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး ေစ်းေကာင္းရရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ကာလ တစ္ရပ္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း စံခ်ိန္မမီျခင္းအတြက္ အေရး ယူျခင္း မျပဳမီ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ၾကားကာလတစ္ရပ္ ေပးထားရပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း UMFCCI ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ထို႔အတူ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း/ စက္ရံု အသီးသီးအလုိက္ စြန္႔ထုတ္မႈအလိုက္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳဖို႔လိုအပ္ၿပီး ကတိျပဳထား သည့္ ကာလအတြင္း ျပည့္မီေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိမွသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္တယ္ လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
စြန္႔ထုတ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ရာမွာ စက္ရံုလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခက္အခဲ၊ ေျမေနရာ အခက္အခဲ၊ နည္းပညာ အခက္အခဲေတြ ရွိေနေၾကာင္း လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
စက္မႈဇုန္ျပင္ပရွိ စက္ရံုေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ သန္႔စင္စနစ္ (Individual Treatment) တည္ေထာင္ကာ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ျပီး၊ စက္မႈဇုန္အတြင္း စက္ရံုေတြအေနနဲ႔ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ကိုယ္တိုင္သန္႔စင္ျပီး ၊ အျပီးသတ္ သန္႔စင္မႈကို စက္မႈဇုန္ ဘံုသံုး သန္႔စင္စနစ္ (Centralized Treatment System) ျဖင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဘံုသံုးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စရိတ္ သက္သာျပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။
 
ေျမေနရာ အခက္အခဲအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာ အခက္အခဲ မ်ားအား ပုဂၢလိက အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
နည္းပညာ စုေဆာင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီႏွင့္ ျပည္တြင္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ သက္ဆိုင္သူ (Stakeholders) မ်ားပါဝင္တဲ့ ကြန္ရက္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျပီး တိက်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈကို ထိန္းၾကပ္ကြပ္ကဲမယ့္ စနစ္တည္ေထာင္ ႏိုင္ဖို႔ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိန္းၾကပ္မယ့္ အဖြဲ႕တြင္ ပညာရွင္ေတြပါ ပါဝင္ဖို႔လိုသလို စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတိအက်ခ်မွတ္ျပီး၊ တစ္သေ၀မတိမ္း လိုက္နာဖို႔လိုတယ္လို႔ ယေန႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက အထူးအေလးေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တိုလာလ ၁၃ ရက္ (ယေန႔)တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ယေန႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ျပန္လည္စုစည္းသံုးသပ္ျပီး ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ အေျဖရွာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment