ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္အၾကံေပးေက္ာမရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို ေႏွာင္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ EU ဒုဥကၠဌ တိုက္တြန္း

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အၾကံေပးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၏ အၾကံဳျပဳ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိဘဲ အထူးအေလး အနက္ထား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ Federica Mogherini ၏ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္း အေျခအေနနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမွာ ပိုမိုျပင္းထန္ဆိုးရြာေနျပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ အေလးအနက္ ဂရုျပဳမိေၾကာင္းဆိုသည္။ ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရနွင္႔ ဘက္ေပါင္းစံုမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္ ျပသ၁နာေျဖရွင္း ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ကတိျပဳထားေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ဆက္လက္ျပီး ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ ျမန္မာ႔လံုျခံဳေရး တပ္မ်ားအေပၚ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ႔မႈမ်ားနွင္႔ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ယင္းေနာက္ က်ဴးလြန္ခဲ႔သူမ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒနွင္႔ အညီ စစ္ေဆး စီရင္နိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ ယခု ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေန သည္႔ စစ္ဆင္ေရး မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသည္႔ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင္႔ အတတ္နို္င္ဆံုး သည္းခံကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကရန္နွင့္ လက္နက္မဲ႔ ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ၾကရန္ တာ၀န္ရိွေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ႔က်ေစရန္နွင္႔ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပါ၀င္ေနသူမ်ားအေနျဖင္႔ နိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင္႔အေရးဥပေဒကို အျပည္႔အ၀ အလိုက္နာက်င္႔သံုးရန္ အလြန္တရာ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားသည္။
 
အေရးေပၚ အေျခအေန ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ခ်က္ မရိွသည္႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရိွေစေရးမွာ မရိွမျဖစ္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ဆက္လက္ျပီး ဥေရာပသမဂၢသည္ လာေရာက္ ခိုလံႈၾကသည္႔ ဒုကၡသည္ မ်ားအေပၚ ၾကိဳဆိုလက္ခံထားျပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသည္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္ မ်ားနွင္႔အတူ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လ်က္ရိွေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အၾကံေပးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၏ အၾကံဳျပဳ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ကတိျပဳ ခဲ႔ျခင္းမ်ား ရွိသည္ကို သိရေၾကာင္းဆိုသည္။ အဆိုပါ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားကို ေနွာင္႔ေနွး ၾကံ့ၾကာျခင္းမရိွေစဘဲ အထူး အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားသည္။
 
ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ ပုိမိုဆိုးရြားလာမည္႔ အေျခအေနကို ေရွာင္ရွားနိုင္ ရန္နွင္႔ ေရွ႕ဆက္္နိုင္ေစရန္အတြက္ အၾကံဳျပဳ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္႔ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပည္႔အ၀ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment