ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား ျပည္ပေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ အညီ တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးေပး

ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား ျပည္ပေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ(ISO-17025)အဆင့္ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီး ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး လွ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ခရမ္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးေအးမင္း က ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ၾကက္၊ ငါး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မည္သို႔ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ကို သိလိုျခင္း ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႕အတူ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ၾကက္/ငါး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လယ္ယာေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္လိုပါက (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာေျမ ေပၚတြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ (ၾကက္/ငါး) ေမြးျမဴေရးကန္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းသံုးအျဖစ္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရေသးပါက တရားဝင္ျဖစ္ေစေရး ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။

ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းျဖစ္၍ Cold Storage အဆင့္ တည္ေဆာက္ပါက ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားႏိုင္သျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ျပည္သူမ်ား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ဝယ္ယူစားသံုးႏိုင္ေရး၊ ၾကက္သားေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ႀကီးၾကပ္၍ ၾကက္သား အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  ယခုအခါ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေခတ္မီသိုေလွာင္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment