ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏုိင္မႈကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းလႊာတြင္ ပိုမိုထည့္ သြင္းသြားမည္

ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏုိင္မႈကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းလႊာ တြင္ ပိုမိုထည့္သြင္း မည္ ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းလႊာပုံစံသစ္ကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲတြင္ စတင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိရွိ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္ ႀကိဳတင္ အသိေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေမးခြန္းလႊာပုံစံ (Question Format) လုံးဝေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆိုလို သည္မွာ ေမးခြန္း တည္ေဆာက္မႈ ပုံစံအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ား အတိုင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဘာသာရပ္ တစ္ခုခ်င္း အေပၚမူတည္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ဓမၼ ဓိ႒ာန္ေမးခြန္း၊ ေမးခြန္းတို၊ ေမးခြန္းရွည္မ်ားကို ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္ထဲက ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း တစ္ထပ္တည္း ေမးမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ကို ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚျဖင္႔ စဥ္းစားေျဖဆိုၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယခင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေမးခြန္းလႊာ၏ အခ်ဳိ႕ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတို႔၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈထက္ ေရြးခ်ယ္က်က္ မွတ္မႈကို အားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏွစ္စဥ္ေမးေနက် ပုံစံတူေမးခြန္း မ်ားအစား ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္မႈကို အားျပဳေသာေမးခြန္း မ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္း ျခင္းျဖင့္ ေမးခြန္း၏အႏွစ္သာရ ျမင့္မားလာ မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတို႔၏ တတ္ေျမာက္မႈသည္လည္း ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည္။၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေမး ခြန္းလႊာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကဲ့သို႔ပင္ Objective Type ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည့္နည္းတူ သင္႐ိုး တစ္ခုလုံးကိုၿခံဳငုံ၍ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း မိမိ၏ တတ္ေျမာက္ ကြၽမ္းက်င္မႈ အဆင့္ႏွင့္အညီ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထို႕အတူ သင္ၾကားသင္ယူမႈႏွင့္ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အပိုင္းတြင္ ထိုးထြင္းႀကံဆမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ျပသ၁နာေျဖရွင္းႏိုင္မႈႏွင့္ ေဝဖန္ ပိုင္းျခားႏိုင္မႈ အရည္အေသြး မ်ားျပည့္ဝလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈ အပိုင္းတြင္ ဆက္စပ္ အသုံးခ်ႏိုင္မႈ၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္မႈႏွင့္ ျပသ၁နာေျဖရွင္း ႏိုင္မႈတို႔ကို ဦးတည္ စစ္ေဆးေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေမးခြန္းလႊာကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အလြတ္က်က္မွတ္ ေျဖဆိုမႈကို အားျပဳသည့္ အေလ့အထမွ ကိုယ္ပိုင္ အေတြး အေခၚျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ အေလ့ အထသို႔ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္မႈကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ ထုတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲ ဆိုသည္မွာ သင္ၾကားသင္ယူမႈႏွင့္ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈကို ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
 
(၂၁) ရာစုႏွစ္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာမ်ား ရရွိေစရန္၊ ဘာသာရပ္ အလိုက္၊ သင္ခန္းစာ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ သင္႐ိုးအားလုံး ကြၽမ္းက်င္စြာ လႊမ္းၿခံဳေလ့လာမႈ ရွိေစရန္၊ ဘာသာရပ္ သင္႐ိုးတစ္ခုစီအတြက္ လိုအပ္သည့္ အသိပညာဗဟုသုတ (Knowledge)၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ (Skill)၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆ (Concept)ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ေန စိတ္ထား (Attitude) မ်ား ရရွိေစရန္၊ ဖတ္စာအုပ္ကို အလြတ္က်က္မွတ္၍ ေျဖဆိုမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထို႔ေၾကာင္႔ စာေမးပြဲျပဳလုပ္ ၍ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈ လုပ္ငန္းသည္ အထက္ ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထည့္သြင္းစစ္ေဆး ျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီး ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment