သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၉၁ စုအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိ

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (A) မွ အိမ္ေထာင္စု (၆၈) စုအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ဇုန္ (B) ဧရိယာ (၂-၁) ႏွင့္ ဧရိယာ (၂-၂) အေရွ႕မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရမည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၉၁ စုအတြက္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခံေတာင္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ မည္သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသလဲႏွင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရသူႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ၿပီးသူ မည္မၽွရွိသည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ၿပီးသူ ၁၄၃ ဦးရွိၿပီး ၊ ဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားသူမ်ားအတြက္ အေၾကြးမ်ားေပးေခ်ျခင္း၊ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ (ဥပမာ-ကားေမာင္း၊ ကားျပင္၊ အပ္ခ်ဳပ္စသည့္) သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးဇုန္ (A) အတြင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားကို ၿမိဳင္သာယာ ၃ ရပ္ကြက္တြင္ (၂၅ေပ × ၅၀ ေပ) အက်ယ္ေျမကြက္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး က်ပ္ ၂၅ သိန္းတန္ အိမ္ရာမ်ားအား အစားထုိးေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုအတြင္း အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ မ်ဥ္းေအာက္ေရာက္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ လူမႈေရးအရ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အသစ္သို႔ သြားလာႏိုင္ရန္ ခရီးစရိတ္ ၃ လစာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံရေသာ ေဒသခံမ်ား၏ ဘဝထူေထာင္ေရး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ JICA မွ ပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စက္ျပင္သင္တန္း၊ ကားေမာင္းသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပဳျပင္သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း အစရွိသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ားကို ၎တို႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဒု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment