ဘ႑ာေငြရရွိမွသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားမည္

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ျဖည့္စြက္ခန္႕ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြရရွိၿပီးမွ သာလွ်င္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို စိစစ္ေရြး ခ်ယ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းမ်ားေပးကာ ျပည့္မီစြာ ျဖည့္စြက္ ခန္႔ထားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး က ေမလ ၁၉ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေတာင္တြင္းႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမင္းသိန္း က ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုး တြင္ မူလြန္ေက်ာင္းမ်ား၊ အ.လ.က (ခြဲ) မ်ား၊ အ.ထ.က (ခြဲ) မ်ား၌ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ဝန္ထမ္းမ်ား ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ အလံုအေလာက္ ခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းမႈကို ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးတိုင္း အေျခခံပညာကို ပိုမိုသင္ယူခြင့္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလယ္တန္းျပ (၃) ဦးႏႈန္း၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) မ်ားတြင္ အလယ္တန္းျပ (၅) ဦးႏႈန္း၊ အေျခခံပညာ အထက္ တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) မ်ားတြင္ အထက္တန္းျပ (၇) ဦးႏႈန္းျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ခန္႔ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ခန္႔ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ အညီ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္ရၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ဘ႑ာေငြတင္ျပ ေတာင္းခံကာ ဘ႑ာေငြ ရရွိၿပီးမွသာလွ်င္ အဆိုပါလိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းမ်ားေပးၿပီး ျပည့္မီစြာ ျဖည့္စြက္ ခန္႔ထားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ထို႔အျပင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားမွ B.Ed သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွ သင္တန္းမ်ား ဆင္းသည့္အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရာထူးတိုး/ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း ျဖည့္ဆည္း ခန္႔ထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment