သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ သင္တန္းမ်ား စတင္ပုိ႔ခ်

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမ်ားသည္ ဌာန၏ တာ၀န္မွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကူညီေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေခတ္အဆက္ဆက္က အစဥ္အလာအတုိင္း ခံယူထားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ မံုရြာၿမဳိ႕တြင္ အျခားအစုိးရ အရာရွိ ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ “လူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္း အေျချပဳ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ “သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ လူထု၏ အသက္အုိးအိမ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား မက်ေရာက္မီကတည္းက ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာခဲ့သည္။

“အဆံုးအ႐ံႈး နည္းပါးဖုိ႔အတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ မက်ေရာက္မီ ကတည္းက ကၽြန္မတုိ႔ ဌာနအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာ မ်ားစြာရွိတယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ သိရွိလာပါတယ္။ ဒီအသိပညာေတြကုိ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသံုးခ်သြားမွာျဖစ္ၿပီး အျခား၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း ျပန္လည္သင္ၾကားေပးသြားမွာပါ” ဟု အဆုိပါ သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေညာင္ဦးၿမဳိ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၃၁ မွ စက္တင္ဘာ ၂ အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အလားတူသင္တန္း တစ္ခုတြင္လည္း အစုိးရ၀န္ထမ္း ၂၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိသင္တန္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္း အပူပုိင္းဇုန္ေဒသ၌ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။

သင္တန္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ တုိ႔၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးၿပီး အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ အေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိလည္း သင္ၾကားေပးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာသီဥတုေ ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ မုိးေခါင္မႈမ်ား မုန္တုိင္းႏွင့္ ေရႀကီးမႈမ်ား ပုိမုိႀကဳံေတြ႕ လာေနရသည္။

အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္မတီ၏ စာရင္းအရ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေရႀကီးမႈႏွင့္ ေျမၿပဳိမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၂၅ ဦး ေသဆံုးကာ လူဦးေရ ၁.၇ သန္းခန္႔ ေနရပ္မွ စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္း ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအနက္ ၁၂ ခု တြင္ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ လူဦးေရ ၉ သန္းခန္႔ အေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနအိမ္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမ ဟက္တာ ၈၄၀၀၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း အပူပုိင္းဇုန္ေဒသသည္ ေရရွားပါးၿပီး သဘာ၀ေပါက္ပင္ နည္းပါးကာ ေျမဆီလႊာ တုိက္စားခံရမႈ မ်ားျပားသျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳံေတြ႕ပါက ထိခုိက္မႈ မ်ားျပားသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳံေတြ႕မႈ ပုိမုိလာခ်ိန္တြင္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပုိမုိကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းရွိရန္ ယခုသင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ စီမံကိန္းအရ အပူပုိင္းဇုန္ ေက်းရြာ ၇၀ ၌ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္ထားၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳံေတြ႕ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံအဆင့္မွ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမဳိ႕နယ္ အဆင့္ႏွင့္ ေက်းရြာ အဆင့္အထိ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

KHTun

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment