လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကီးၾကီးမားမားေမၽွ်ာ္မွန္းထားသည္မ်ားလက္ေတြတြင္ျဖစ္လာႏုိင္ရန္ခက္ခဲဟုသတိေပးထား

ႏို၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ား လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚလာရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေရရာမႈမ်...

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေရးၾကီးျပီေသြးစီးက်ဖို႔စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေရေဘးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆက္လုပ္ေပး ေစလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမတၱာရပ္ခံ

          ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေရးၾကီးျပီေသြးစီးက်ဖို႔စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေရေဘးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆက္လုပ္ ေပး ဆိုလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမတၱာရပ္ခံ

Newsletter အတြက္ သတင္း စမ္းသပ္ျခင္း

Newsletter အတြက္ သတင္း စမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  Newsletter အတြက္ သတင္း စမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Newsletter အတြက္ သတင္း စမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Newsletter အတြက္ သတင္း စမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ New

အသက္ ၈၀ အ႐ြယ္ အၿငိမ္းစားတစ္ဦး စက္မ်က္လုံးတပ္ဆင္ၿပီး အျမင္အာ႐ုံျပန္ရ

အျမင္အာ႐ုံတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကြယ္ေပ်ာက္ေနသည့္ ၿဗိတိန္အၿငိမ္းစားတစ္ဦးသည္ စက္မ်က္လုံးတပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ အျမင္အာ႐ုံအမ်ားစု ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုကိရိယာက မ်က္မွန္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကင္မရာငယ္မွ ပုံရိပ္မ်...

အိႏၵိယတြင္ ေ႐ႊစေတာ့ရွယ္ယာပြဲစားမ်ားကဖုန္း app မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္စီစဥ္

အစဥ္အလာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေ႐ႊကိုအဓိကေ႐ြးခ်ယ္ေလ့ရွိေသာ အိႏၵိယတြင္ မိသားစုမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွယ္ယာအနည္းငယ္ရရွိႏိုင္ရန္ စရိတ္နည္း စေတာ့ရွယ္ယာပြဲစားမ်ားက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနသည္။ ရ...

Apple watch မွာ က်ဆုံးေနသည့္ ထုတ္ကုန္မဟုတ္ဟု အက္ပဲလ္ေျပာၾကား

အက္ပဲလ္က ၎တို႔၏စမတ္နာရီ မွာ က်ဆုံးေနသည့္ ထုတ္ကုန္မဟုတ္ ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အဂၤါေန႔က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုေျပာၾကားခ်က္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ဖြယ္ရ...

အြန္လိုင္းဗီဒီယိုဖန္တီးသူမ်ား ယူက်ဳကိုသာ အဓိကအသုံးျပဳ

အြန္လိုင္းဗီဒီယိုဖန္တီးသူမ်ား ယူက်ဳကိုသာ အဓိကအသုံးျပဳ

 

အက္ပဲလ္၏ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အသုံးျပဳမည့္နည္းလမ္းရွာရန္ ဖိအားျမင့္တက္

အက္ပဲလ္၏ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အသုံးျပဳမည့္နည္းလမ္းရွာရန္ ဖိအားျမင့္တက္

 

တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားတားဆီးရန္ ကန္ႏွင့္ တူရကီသေဘာတူ

တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားတားဆီးရန္ ကန္ႏွင့္ တူရကီသေဘာတူ

 

ေနာက္ထပ္၁၀စုႏွစ္ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေရေအာက္ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

ေနာက္ထပ္၁၀စုႏွစ္ ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေရေအာက္ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

 

Pages