ျပည္ျမိဳ႕ရွိ NLD ပါတီ၀င္မ်ားအား ပရဟိတအသင္းႏွင့္ ေရေဘး သင့္ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပ

...

လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈပုံစံ(၇) လိမ္လည္ခံရသည့္ လယ္သမားမ်ား စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြရယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေန

...

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ထိုးေရး အစိုးရကိုတိုက္တြန္းေပးရန္ ဘန္ကီမြန္းထံ AAPP က ေတာင္းဆို

...

က်ဴးေက်ာ္မ်ား စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အခြင္အေရးသမားမ်ား မပါလာေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လို

...

ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္နိုင္ရန္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ တြင္ ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္