ေတာင္းရမ္းသည့္ ကေလးမ်ား မ်ားျပားလာေသာ္လည္း လိုက္လံဖမ္းဆီးရန္ အခက္အခဲရွိေန

...

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္းတြင္ မုိးဆက္လက္ပုိလာႏုိင္ဟု ဆုိ

...

ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေရျပန္လည္က်ဆင္းေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ား ေနာက္ႏွစ္ရက္ထိ ဆက္လက္ရွိႏုိင္

...

ရန္ကုန္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပတုိက္ ဝင္ေၾကးအခမဲ့ ေလ့လာခြင့္ျပဳမည္

...

ဧရာဝတီျမစ္ေရ က်ဆင္းၿပီျဖစ္၍ သရက္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားျပန္ဖြင့္

...

မြန္ျပည္နယ္မွ ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားမႈမ်ားတြင္ ဒိုင္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဟုဆို

...

အစုိးရသစ္၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ယခင္စိုးရလက္ထက္ ရက္ (၁၀၀)ႏွင့္ ကြာျခားမႈမရွိ

...

သဘာ၀ေဘးႀကံဳေတြ႔ခ်ိန္တြင္ အစိုးရမွ အခ်ိန္မီ မကယ္ဆယ္ႏိုင္ျခင္းအား နားလည္ေပးရန္ ဒုတိယ သမၼတ ဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေျပာဆို

...

လွ်ပ္စစ္မီးပိုမိုရရွိေစရန္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္

လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ျခင္း မရွိေစရန္အျပင္ ျပည္သူမ်ား ပမာဏပိုမိုသံုးစြဲ ႏုိင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿ...