လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လူစြမ္းေကာင္းဆုကို ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ရရွိ

...

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ခက္ခဲႏိုင္မႈႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအက်ပ္အတည္း အေၾကာင္းပါ၀င္သည့္ စာတမ္းအခ်ဳိ႕ကို ေခတ္ျပိဳင္ သမိုင္းဆိုင္ရာ စာေပစာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ဖတ္ၾကားခြင့္မျပဳ

...

မဲေဆာက္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးျပန္ပို႔ျခင္းအေပၚ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆႏၵျပ

...

ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း ကိစၥတြင္ အာဏာပိုင္ႏွင့္ ပြဲစားတို႔က ဘတ္သန္းေပါင္း ၆၀ ခန္႔ ကိုယ္က်ိဳးရွာ အျမတ္ထုတ္မႈရွိခ့ဲဟု M.W.R.N ထုတ္ျပန္

...

ကုန္ေစ်းႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တိက်စြာ မေျဖႏိုင္ျခင္းမွာ ေမးခြန္း က်ယ္ျပန္႕ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္