ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အရံႈးအျမတ္စာရင္းကို ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ တင္ျပရမည္

...

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတို႕တြင္ လာနီညာျဖစ္ရန္ ေသခ်ာမႈ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႕ရွိေန

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ မွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း လာနီညာျဖစ္ရန္ အလားအလာ အနည္းငယ္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတို႕တြင္ လာနီညာျဖစ္ရန္ ေသခ်ာမႈ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၆၀

ဖားကန္႔ျမိ္ဳ႕နယ္၊ မရွီကေထာင္ေက်းရြာရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၀င္းအတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အေၾကာင္းလူထုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ျမန္မာစကားေျပာ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္မ်ားမွာ လာေရာက္ျခိမ္းေျခာက္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ မရွီကေထာင္ ေက်းရြာရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းတြင္ My Sha Zinlum လူမႈဖြံျဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွ (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံအေၾကာင္း လူထုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ျ...

ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ဒတ္ခ်္ကုန္တုိက္ေဟာင္း ပ်က္စီးေန

...

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ က်ပ္ ၁,၇၅၄,၇၉၆ ဒသမ ၆၆ သန္း ထုတ္ေခ်းျပီးဟုဆို

...

က်ဴးေက်ာ္စာရင္းမ်ားကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မွားယြင္းမႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပီးမွသာ ဆက္လက္ေကာက္ယူမည္