ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္း အစည္းအေ၀း၌ အတည္ျပဳျခင္း ေလးရပ္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ ရရွိ

...

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပန္စံေက်းရြာ အၾကားရွိ ကားလမ္းေဘး၌ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ ေထာင္ထားေသာ ေဒသႏၲရလက္လုပ္ ရီမုမိုင္းမ်ား ေတြ႕ရွိဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး သတင္း ထုတ္ျပန္

...

ထိုင္း - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္း ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည္

...

အၾကမ္းဖက္ကိစၥမ်ား အာဆီယံေဒသအတြင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆို

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ အာဆီယံ ေခါ...

NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး လက္ကမ္း စာစာင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ယြက္ဆစ္ပံုကို အသံုးျပဳသည္ဟုဆိုကာ RCSS က ၄င္းတို႔ႏွင့္ NLD ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္