ေစလႊတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္ အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အခြင္႔အေရးရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုဟု ၀န္ၾကီးဆို

...

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအေနျဖင့္ ယခင္အတိုက္အခံကဲ့သို႔ ကန္႔လန္႔တိုက္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္သူထမင္းငတ္ပါက လက္ညွိဳးထိုးေျပာမည္

...

အမွန္တကယ္ ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္း သိန္း ၁၀၀ တန္ အိမ္ရာမ်ားသည္ပင္ ၄င္းတို႔အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္

...

ေဒသခံမ်ား လံုၿခဳံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ား အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ေပးရန္ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ဆႏၵျပေတာင္းဆို

...

ျပည္သူကို ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံသည္ဟုဆိုကာ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္မွ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္အား ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပ

...

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ အားေကာင္းသည့္ မုန္တုိင္းငယ္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္