မိုင္းထိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားမည္

...

ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယံုၾကည္မႈပိုမိုရရွိရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတြ႕ဆံုနိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု `၀` အဖြဲ႕ (UWSA) ေျပာၾကား

...

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး(သုိ႔) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ အစားထုိး ေျပာင္းလဲ

...

စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဗဟို အဆင့္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

...

UWSA “ ၀ ” အဖြဲ႕က အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အဓမၼလူသစ္ စုေဆာင္းေနမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

...

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားအား လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆုိလာမီး မ်ား တပ္ဆင္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနဟု ဆုိ