ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဟက္တာ ၃၄၃၀၀ စိုက္ပ်ိဳးမႈရွိ

...

ႏွစ္ေပါင္း ၉၉ ႏွစ္အတြင္း ရံုတင္ကား အမ်ားဆံုး႐ွိလာေသာ္လည္း ႐ုပ္႐ွင္အရည္အေသြး ရာႏႈန္းျပည့္ ျပည့္မီျခင္းမ႐ွိေသးဟု ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအရံုး ဥကၠဌေျပာ

...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးျမွင့္ထားသည့္ Freedom of the City of London ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို ျပန္ရုပ္သိမ္းမည္

...

အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒပါခံစားခြင့္မ်ားကို မိမိတို႔၏ အလုပ္သမား မ်ားအားအျပည့္အဝေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အလုပ္ သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ျပေတာင္းခံရန္ လိုဟုဆို

...

လုပ္ငန္းအရႈံးေပၚေနသည့္အတြက္ စက္ရုံႏွစ္ရုံကို ပိတ္သိမ္းသြားမည္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း နစ္နာေၾကးမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိ