ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အက်ဥ္းေထာင္(ေတာင္ကေလး)မွ ထြက္ေျပးသည့္ အက်ဥ္းသား/အခ်ဳပ္သားမ်ားအနက္ ၇ ဦးအား ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိ

...

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၀ ခု အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့

...

YBS 57 တြင္ က်က္စားေနသည့္ ခါးမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိ

...

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးႏုိင္

...

ကမာရြတ္ေခ်ာင္းႏွင့္ လႈိင္ျမစ္ဆံု ေနရာမ်ား၌ ေရထိန္းတံခါးျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေငြလွ်ာထားၿပီး ေဆာာင္ရြက္မည္

...

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ေပးသြင္းခဲ့မႈမွာ ၆၆၂ သိန္းရွိ