ဘဂၤလီအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကန္႔သတ္ခံေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု အိႏိၵယႏုိင္ငံေျပာ

...

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ရွိသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္းမ်ား ေနရပ္ျပန္နိုင္ေရးအတြက္ ကခ်င္နွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္

...

ေဆာင္းရာသီမွာ ႏႈတ္ခမ္းကြဲတာကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ

...

တစ္ဧကစိုက္ရင္ သိန္းတစ္ေထာင္ ျပန္ရတဲ့ လီလီပန္း တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကည့္ရေအာင္

...

အေမရိကန္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ SAT မလိုဘဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ဆိုင္ရာ မ်ား ေဆြးေႏြးေပးမည္