ဆံပင္ကၽြတ္တာကုိဘယ္လုိလုပ္မလဲ

...

ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ အမည္စာရင္းကို ျမန္မာဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေပးပို႔ထား

...

ဘြဲ႕မရခဲ႔တဲ႔အတြက္ မိဘေတြအေပၚ တာ၀န္မေက်သလို ခံစားရတယ္ ဆိုတဲ႔ ေအးျမတ္သူ

...

အၾကမ္းဖက္ျပီး အစိုးရရံုးအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးေနသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေျပာၾကား

...

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သေဘၤာသား ၁၇ ဦးအတြက္ သေဘၤာသား အသက္အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၈၄ သန္းေက်ာ္ ေပးေလ်ာ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းဆို