ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လုပ္ေသနတ္ႏွစ္လက္ ဖမ္းဆီးရမိ

...

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္ အပ့ံေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ The Myanmar American Medical Education Society, Inc. က အလွဴေငြေပးအပ္

...

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံၿပီး ေနာက္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ေသဆုံး၊ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္ အေျဖထြက္ရွိလွ်င္ ထပ္မံသတင္းထုတ္ျပန္မည္

...

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး (၇၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ လူမႈေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီ (တတိယေကာ္မတီ)မွ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အား ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့

...

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႕အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ကာ လုပ္ေဆာင္ေပးေစလို

...