တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ား အား ဥပေဒႏွင့္အညီ အင္အားသံုး၍ ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွား ရွင္းလင္းသြားမည္

...

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အ၀င္ လမ္းမ်ားကို B.O.T ေပးထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ား၏ တံု႔ျပန္္လာမွုမ်ားမွာ မတူညီသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိ

...

ေဖေဖၚ၀ါရီလလယ္ပိုင္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္

...

အရပ္သားအစိုးရေအာက္တြင္ တပ္မေေတာ္ရွိရမည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားမရွိမွ နိုင္ငံေရးက ထြက္မည္ဆိုသည့္ ယူဆခ်က္ႏွစ္ခုကို ညွိႏိႈင္းရန္လို

...

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပယင္း၊ ေ႐ႊသတၱဳ တူးေဖာ္မႈ အေသးစား၊ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္မ်ား အတြက္ ဧရိယာသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ ေပးႏိုင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္