တုိင္းျပည္စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည့္ မည္သည့္ ကိစၥမ်ဳိးကုိမဆုိ တပ္မေတာ္က လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဆုိ

...

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ASEAN သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္

...

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ ေစ်းသစ္ ၅ ခုအတြက္ တင္ဒါေခၚယူ

...

ေမာင္ေတာေဒသ ပုိင္ရွင္မဲ့စပါးမ်ား ရိတ္သိမ္း ေရာင္းခ်ၿပီး မူလပုိင္ရွင္ မ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးမည္

...

ဆားဝက္ျခံ (ေခါင္းမဲဝက္ျခံ)ေတြကို ကုသႏိုင္မယ့္ လြယ္ကူတဲ့နည္းလမ္း (၄)သြယ္

...

အဂၤလိပ္စာဘာသာ သင္ၾကားပုံနည္းစနစ္မ်ား အကဲျဖတ္စနစ္ (စာေမးပြဲ) ကို ေျပာင္းလဲရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

...

ကယားျပည္နယ္၊ ပ႐ူႏူဂူ သဘာ၀လိႈဏ္ဂူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ပဧည္ သည့္မ်ား လာေရာက္မႈ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ျပည္ နယ္အစိုးရထံစာတင္