``ပထမဆုံးအၾကိမ္ျဖင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(ရြာသာၾကီးနယ္ေျမ)တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအစီအစဥ္ျပဳလုပ္သြားမည္´´

  ပထမဆုံးအၾကိမ္ျဖင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(ရြာသာၾကီးနယ္ေျမ)တြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအစီအစဥ္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါပြဲစီစဥ္သူ အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ဦးသန္းစိုးက The Ladies သတင္းဂ်ာနယ္သို႔ေျပာသည္။

          အဆိုပါအစီအစဥ္အား အစီအစဥ္အား ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(ရြာသာၾကီးနယ္ေျမ)ရွိ တကၠသိုလ္ပင္မေဆာင္တြင္ ဇူလုိင္လ ၂၁ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၄နာရၤီအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          အဆိုပါ ေက်ာင္းမွ လုပ္ငန္းခြင့္ဆီသို႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အစီအစဥ္အား ေအာ္ရီဒူးက့ဲသို႔ ဆက္သြယ္ေရးကုမဏီၾကီးမ်ား၊ျပည္တြင္းရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား စသျဖင့္ ပုပလိက ကုမဏီေပါင္း ၃၀ခန္႔မွ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား ေျဖဆိုႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီစဥ္သည္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး အစီအစဥ္အား စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ယခု ပြဲက့ဲသို႔ အစီအစဥ္ အား အျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း တကၠသုိလ္မ်ားမွ ခြင္ျပဳမွသာလုပ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.