ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္ရယူလုိ သူမ်ား Uni SA ၏ ပထမႏွစ္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

          Uni SA တကၠသိုလ္ႀကီးသည္ Laboratory  Medicine ဘာသာရပ္တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ ျပည့္စုံသည္႔ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ခြင့္ (1)ႏွစ္ ရရွိနိုင္သည့္ ၾသစေၾတးလ်၏ တစ္ခုတည္းေသာ တကၠသုိလ္ၾကီးျဖစ္ျခင္း ၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြား သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်၏ အၾကီးဆုံး ေက်ာင္း မ်ားတြင္ ပါဝင္ျပီး  တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တကယ့္ ေဆးရုံဝန္းက်င္ အတုိင္း တည္ေဆာက္ထား သည့္ လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ေရး ဌာန(၇)ခု အျပင္၊ျပင္ပ ေဆးရုံေဆးေပးခန္း မ်ားတြင္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ေလ့က်င့္ခန္းယူႏုိင္ျခင္း  စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားလွျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက AT&S Co.,Ltd  အေဆာင္(၅) ၊ အခန္း(၄) ျမန္မာအင္ဖုိတက္(ခ္) ၊ လႈိင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၂၁၁၂၅ ၊ ၀၁-၆၅၂၂၈၈၊ ၀၁-၆၅၂၃၂၀၊၀၉-၅၀၆၂၁၇၁ ၊     ၀၉၈-၇၉၉၅၉၅၉၄၉၊  ၀၉-၇၉၅၉၅၃၇၈၇ တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

    

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.