Tarot Magic

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ခုနစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြ. the.hanged.man.

-------------------------------

အနစ္နာခံျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးထားသည္႕အရာမ်ားမွ အက်ိဳးေပး ကံေကာင္းလာေတာ႕မည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရွာေနသူမ်ားကေတာ႕ အလုပ္ရရွိႏိုင္ပါလိမ္႕မည္၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ စုေပါင္း၊ စပ္ေပါင္း ျပဳလုပ္ထားသူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိပါလိမ္႕မည္။ သို႕ေပမယ့္ စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္၊ အတိုက္အခံျဖစ္တတ္သည္။ သတိျပဳဆင္ျခင္ရလိမ့္မည္။ အိုးအိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွာေတာ႕ အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ အထူးအားျဖင္႕ အထပ္ျမင္႕တိုက္ခန္းမ်ားႏွင္႕ ကြန္ဒိုမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ေကာင္းေနပါမယ္။ အက်ိဳးေပးနံပါတ္မ်ားကေတာ႕ ၄.၇.ဂဏန္မ်ားပါေသာ ေနရာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေတြမွာေတာ႕ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ရရွိတတ္ျပီး ထူးထူးျခား ေမတၱာေရးကမ္းလွမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရးေတြမွာေတာ႕ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား ေမ႕ေလွ်ာ႔ျခင္းေႀကာင္႔ ျပသ၁နာျဖစ္တတ္တယ္။ က်မ္းမာေရးမွာေတာ႕ အေက်ာနာ၊ ခါးနာေရာဂါ ျဖစ္တတ္တယ္။ (အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာပါကျပဳလုပ္ရန္) အသားစားေသာ၊ ငွက္သတၱ၀ါမ်ားကို အစာေကြ်းျပီး လိုရာဆုေတာင္းပါ၊

 

တနလၤာ.the.moon.

----------------------

ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ရွိေနေပမယ္႕ ေရြးခ်ယ္ရန္ခက္ေနမယ္႕ ကာလတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ အိမ္တြင္းေရး ျပသ၁နာမ်ားအတြက္ စိတ္ရူပ္ ေသာကျဖစ္တတ္ေလသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရွာေနသူမ်ားကေတာ႕ မွန္းခ်က္နဲ႕နမ္းထြက္ မကိုက္သလို ျဖစ္ေနမယ္၊ လိုခ်င္တာက တစ္ေနရာ၊ ရလာတာက တစ္ခုျဖစ္ပါမယ္။ အလုပ္ရရွိႏိုင္ေပမယ္႔ စိတ္တိုင္းက်လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။ အိုးအိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအေနျဖင္႕ကေတာ႕ အဖ်က္ အေႏွာင့္္အယွက္ေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ျပီးမွ အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ အထူးအားျဖင္႔ေတာ႔ အမ်ိဳးသၼီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေႀကာင္႔ စီစဥ္ျပီးမွ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ သတိထားေဆာင္ရြက္ရမယ့္ နံပါတ္မ်ား (၃၊ ၅ ဂဏန္းပါေသာ ေရာင္း၀ယ္စီစဥ္မႈမ်ားကို သတိထားေဆာင္ရြက္ပါ) အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာေတာ႔ စိတ္ဆႏၵျခင္းမတူညီ၊ ညိွႏိုင္းမရ စိတ္ဒုကၡမ်ားျဖစ္လိမ္႔မည္။ အခ်စ္ေရးမွာေတာ႔ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားေသာေႀကာင့္ စိတ္ရူပ္ရလိ္မ္႔မည္။ (အခက္အခဲဲမ်ား ျဖစ္လာလွ်င္.ျပဳလုပ္ရန္မွာ) အမ်ိဳးသၼီး အသံုးအေဆာင္မ်ားကို လွဴပါ။

 

အဂၤါ.strength.

----------------

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်မွတ္ျပီး မေလွ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက ပိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ရွာေနသူမ်ားကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးသြားလိုသူမ်ား အဆင္သင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္) စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မထင္မွတ္ထားေသာ ျပသ၁နာျဖစ္တတ္တယ္။ အထူးအားျဖင့္ကေတာ့ (၃၊ ၅ ဂဏန္းပါေသာ ေနရာေရာင္းအ၀ယ္မႈမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သတိထားစစ္ေဆးပါ) အတြင္းပိုင္း ေခ်ာင္က်ေသာ ေနရာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းေရး အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာေတာ့ အပ်က္ပ်က္နဲ႔ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္သလို ျဖစ္တတ္တယ္္။ အညိွဳးအေတးထား ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ မေျပလည္ရႈပ္ေထြးေနလိမ့္မယ္။ ေမတၱာေရးမွာေတာ့ ခ်စ္သူေဟာင္း၊ ရည္းစားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔တတ္သည္။ (ျပဳလုပ္ရန္ ယႀတာယာမွာ) ျခေသၤ့႐ုပ္တစ္႐ုပ္ကို အိပ္ယာေဘး ထားအိပ္ျပီးေနာက္ စြန္႔ပစ္ပါ။

 

ဗုဒၵဟူး။ the.high.priestess

------------------------------

ေမ်ာ္လင့္ထားတာေတြထက္ မထင္မွတ္မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိတတ္ေလသည္။ အလုပ္ကိုင္ကိစၥေတြမွာ အကူအညီေတြရရွိျပီး။ ပိုေကာင္းေသာ ေနရာေျပာင္လဲမႈမ်ား အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမေရာင္၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္မဲ႔သူမ်ားအေနျဖင္႕ကေတာ့ ေျမေနရာက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာမ်ား ျပင္ဆင္ျပီး အသင့္ေနထိုင္လို႔ရေသာ ေနရာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ကေတာ့ အမ်ိဳးသၼီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ေသာ ေနရာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေတြျဖစ္ႏို္င္ပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာနံပါတ္မ်ားမွာ (၂၊ ၅ ဂဏန္းပါေသာ ေနရာမ်ား အေရာင္အ၀ယ္ ျမန္ျမန္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္) က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ၊ ဖံုးကြယ္အပ္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ အနာျဖစ္တတ္တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး အိမ္တြင္းေရးေတြမွာေတာ့ ညိွႏိႈင္းေနရတာနဲ႔ အခ်ိန္ေတြႀကာလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးေတြမွာေတာ့ ခ်စ္သူသက္တမ္း ႀကာျပီျဖစ္ေသာသူမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ရွိလိမ့္မယ္။ (ျပဳလုပ္ရန္ယႀတာယာမွာ) အသက္ႀကီးသူမ်ားကို အသီးအႏွံ ေက်ြးေမြးလွႈဴဒါန္းပါ။

 

ၾကာသပေတး. The.magicin.

--------------------------------

မျဖစ္ႏိုင္လို႕ လက္ေလွ်ာ့ထားလိုက္ျပီးေသာ အရာမ်ားမွ ျပန္လည္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ရွာေနသူမ်ားကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေတြ ရရွိတတ္ပါတယ္။ မထင္မွတ္ေသာ ေနရာမ်ားမွ ေငြးေႀကးမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္၊ ေငြေႀကးအခ်ီးအငွားကိစၥေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ သူတစ္ပါကိစၥတစ္ခုကို ကူညီရႏိုင္တယ္။ အိုးအိမ္ျခံေျမ ေရာင္၀ယ္မႈမ်ားမွာေတာ့ မထင္မွတ္ပဲ ၾကန္႔ႀကာေနတတ္တယ္။ ၾကန္႔ႀကာမႈျဖစ္ျပီးေသာ ေနရာမ်ား ျပန္လည္အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္ေလ၏။ (မွတ္ခ်က္) လိမ္လည္လည့္ျဖားသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္တယ္။ “သတိျပဳပါ“ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚလာပါက (လမ္းဆံုလမ္းခြေနရာမွာ ေတာင္းစားသူတစ္ဦးကို အစားအေသာက္တစ္ခု ေကြ်းေမြးပါ။ အိမ္တြင္းေရးမွာေတာ့ စကားမ်ား ျပသ၁နာျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ေမတၱာေရးမွာေတာ့ စန္းပြင့္ႏိုင္ေပမယ့္ စိတ္တိုင္က်လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ (ယၾတာ - ကေလးမ်ားကုိ မုန္႔ေကၽြး၍ လုိရာဆုေတာင္းပါ )

 

ေသာႀကာ.the.hierophant.

-----------------------------

မိဘ သ႔ိုမဟုတ္ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္။ အလုပ္အကိုင္ ရွာေနသူမ်ားကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရရွိတတ္တယ္။ မိမိတတ္ကြ်မ္းေသာ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိပါလိမ့္မည္။ အိုးအိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳျခင္းမ်ား ၾကန္႔ႀကာေနဦးမည္။ အထူးအားျဖင့္(၂၊ ၈ ဂဏန္းပါေသာ ေနရာမ်ား ) ေစ်းေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ေစာင့္ေလ ေစ်းေကာင္းရေလျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းေရး မိသားစုမ်ားအတြက္ စိတ္ပူပန္ရတတ္ပါသည္၊ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ သူမ်ား က်န္းမာေရး အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။ မိသားစုအေရးကိစၥေတြကို တက္ညီလက္ညီ ေျဖရွင္ေပးႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏ ေမတၱာေရးမွာေတာ့ ခ်စ္သူ၏ စိတ္ပ်က္ညိဳညင္မႈမ်ား ျဖစ္တတ္တယ္။ မိမိထက္အသက္ ၂ ႏွစ္ကြာျခားသူမ်ား လမ္းခြဲရန္ျဖစ္တတ္တယ္။ (ယၾတာမွာ) စာေရးကရိယာမ်ား လွဴန္းပါ ။

 

စေန.the.charot.

------------------

စိတ္ရႈပ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေပမယ့္ ခဏတာေလးျဖစ္ပါမယ္။ ေငြေႀကးကုန္က်မႈမ်ားျခင္းေႀကာင့္ စိတ္ညစ္ရပါမယ္၊ အဆင္မေျပတာေတြျဖစ္ျပီးမွ ကံေကာင္းလာမယ့္ အခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ရွာေနသူမ်ားကေတာ့ အလုပ္အကိုင္မ်ား အခြင့္အလမ္းသင့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွာေတာ့ အေရာင္အ၀ယ္ေတြျဖစ္ရန္ ရွိေပမယ့္ လိုခ်င္ေသာ ေစ်း မရႏိုင္ပါ။ အနည္းအငယ္ေလွ်ာ့့ျပီးမွ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ျဖစ္နိုင္ပါမယ္၊ စိတ္ရွည္သည္းခံေလ အက်ိဳးရွိေလ ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၂၇၊ ၂၁ ဂဏန္းျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းေရးေတြမွာေတာ့ စကားမ်ားျပသ၁နာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္၊ မိမိျဖစ္ခ်င္တာေတြ လုပ္ခြင့္မရ ေျပာခြင့္မရေသးပါ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားမွာေတာ့ အခ်စ္ေရးမွာ သံံသယေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ မိမိထက္အသက္ႀကီးသူမ်ားကို အခ်စ္ပိုေနလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးေတာ့ ကံေကာင္းေနပါမယ္။ (ျပဳလုပ္ရန္ယႀတာမွာ) အပ္ခ်ည္ႀကိဳးအျဖဴနွင့္ အမဲကို ႀကိဳးစထုတ္ျပီး မိမိအရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ျဖတ္၍ ေဆာင္ထားပါ။

- ေအာင္ႏုိင္သူ - Tarot Magic
 

Vote: 
No votes yet

Pages